PODSTAWY PRAWNE OBOWIĄZKOWYCH BADAŃ LEKARSKICH I PSYCHOLOGICZNYCH W ODNIESIENIU DO POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII BADANYCH.

1. Kierowców i kandydatów na kierowców (na prawo jazdy i świadectwo kwalifikacyjne oraz badania powypadkowe):

 • USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dziennik Ustaw rok 2012 poz. 1137);
 • USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dziennik Ustaw rok 2015 poz. 155);
 • USTAWA z dnia 17 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dziennik Ustaw rok 2002 nr 216 poz. 1825);
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dziennik Ustaw rok 2014 poz. 949);
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dziennik Ustaw rok 2014 poz. 937);

2. Operatorów i suwnicowych:

 • USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw rok 2014 poz. 1502);

3. Pracowników pracujących na wysokości:

 • USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw rok 2014 poz. 1502);

4. Innych pracowników, od których wymagana jest szczególna sprawność psychofizyczna:

 • USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw rok 2014 poz. 1502);

5. Badania psychologiczne i lekarskie osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń:

 • USTAWA z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dziennik Ustaw rok 2012 poz. 576);
 • USTAWA z dnia 26 października 1982 r.o wychowaniu w trzeźwości (Dziennik Ustaw rok 2012 poz. 1356);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną

6. Badania sędziów, prokuratorów i asesorów sądowych:

 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego (Dz.U. rok 2014 poz. 1293);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu asesora sądowego (Dz.U. z 2016 poz. 171);

7. Badania detektywów i pracowników ochrony fizycznej:

 • Ustawa z dnia 06.07.2001 r. o usługach detektywistycznych (Dziennik Ustaw rok 2014 poz. 273);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (Dz.U. z 2015, poz. 2323);

8. Obrót materiałami niebezpiecznymi:

 • USTAWA z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. (Dz. U. z dnia 25 lipca 2002 r. Nr 117, poz. 1007)
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. (Dziennik Ustaw rok 2002 nr 150 poz. 1246);

9.  Badania odwoławcze.

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 600);